Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Bilfinger Tebodin Ukraine — вакансия в Провідний інженер-проектувальник з технологічних трубопроводів / Lead Process Piping Engineer
Вакансия закрыта

Провідний інженер-проектувальник з технологічних трубопроводів / Lead Process Piping Engineer

Bilfinger Tebodin Ukraine
4 дня назад
28 сентября 2023
Киев

Bilfinger Tebodin є однією з провідних світових консалтингових та інжинірингових компаній. Як член Bilfinger Group, ми є частиною потужної глобальної мережі з 30 000 співробітників, що пропонує широкий досвід у багатьох сферах. Інтегровані консультаційні та інженерні рішення світового рівня в поєднанні з професійним управлінням проектами та будівництвом, де б не знаходився клієнт. 

Наші послуги в Центральній та Східній Європі: Bilfinger Tebodin у Центральній та Східній Європі охоплює всі етапи життєвого циклу проекту за чотирма міжнародними бізнес-напрямками: консультування, інжиніринг, інженерні процеси та консультування з управління проектами (PMC). 

Наші ринки: ми зосереджуємося на ринках промисловості, продуктів харчування та напоїв, (біо)фармації, нафти та газу, енергетики та комунальних послуг, нерухомості та інфраструктури, об’єднуючи спеціальні знання та міжнародний досвід, щоб пропонувати нашим клієнтам найкращі практичні рішення.

 Наші локації та люди: у нас є 12 офісів в Угорщині, Сербії, Чехії, Польщі, Румунії, Україні та команди будівельних майданчиків по всьому регіону. Bilfinger Tebodin у Центральній та Східній Європі — це одна команда з 550 фантастичних колег, експертів у своїх сферах, готових ділитися знаннями та втілювати ідеї в життя. Нашою сильною стороною є багатопрофільна, віддана, досвідчена команда, яка прагне забезпечити успішне виконання потреб клієнтів. Білфінгер Тебодін Україна CFI шукає Провідного інженера-проектувальника з технологічних трубопроводів  для будь якого з наших офісів в Україні (Київ та Львів)

Яка робота? 

Координація та управління моно- (або багатопрофільними) інженерними роботами відповідно до законодавства та нормативних актів, вимог, викладених у плані проекту або завданні щодо бюджету, плануванням, безпекою та якістю згідно вимог клієнта та керівних принципів Системи управління охорони праці, здоров'я, довкілля та забезпечення якості, щоб реалізувати проектувальні рішення для роботи на наступному етапі проекту.

Ми очікуємо: 

 • Вища професійна освіта у галузі машинобудування або технологічного проектування
 • Від 5 років досвіду роботи у промислових проектах EPCM, особливо на етапі проектування, міжнародний досвід вітається
 • Високий рівень знань принципів та стандартів дисципліни – обов'язково українських, міжнародних – буде перевагою
 • Знання AutoCAD та інструментів для 3D-проектування, таких як Plant 3D, AVEVA PDMS/E3D, Navisworks
 • Досвід роботи у Caesar II pipe stress analysis вітається
 • Відмінні комунікативні навички та здатність взаємодіяти з іншими інженерними дисциплінами, керівниками проектів та клієнтами.
 • Хороші письмові та організаторські навички
 • Експертні знання в галузі машинобудування, проектування систем трубопроводів, а також норм, стандартів та загальноприйнятої галузевої практики
 • Англійська — intermediate (читання, письмо, розмова на технічні теми мають бути на вільному рівні)

Обов'язки та відповідальність: 

 • Планування, організація та координація команди, проектувального процесу, а саме участь в етапах планування, проектування та будівництва інженерних проектів
 • Підготовка та перевірка розрахунків, креслень та технічних характеристик, що стосуються маршрутизації та компонування трубопроводів, визначення напруг
 • Перевірка документації постачальника в рамках основної та інших дисциплін щодо відповідності вимогам проекту та активний пошук способів усунення невідповідностей 
 • Перевірка технічних характеристик та вимог клієнта
 • Розробка та перевірка оцінювання, графіків, звітів про хід робіт, включаючи прогнози людино-годин
 • Розробка рамок проекту, допомога у написанні пропозицій, технічних звітів, проведенні досліджень 
 • Розробка та перевірка технічних характеристик, включаючи критерії проектування
 • Аналіз та надання незалежних рекомендацій щодо вирішення проблем різної складності відповідно до цілей та завдань організації та/або проекту
 • Виїзд на об'єкти для збору необхідних даних для нових або ремонтних робіт. Підготовка звітів про відвідування об'єкта, проведення зустрічей із усіма зацікавленими сторонами
 • Головний інженер несе основну відповідальність за якість роботи щодо свого напрямку, а також ініціює та контролює виконання процедур забезпечення якості відповідно до законодавства та нормативних актів, вимог замовника, а також плану проекту або контракту й обсягу 

Ми пропонуємо: 

 • Офіційне працевлаштування та заробітна плата 
 • Складні та різноманітні проекти в міжнародній компанії, що розвивається 
 • Професійні тренінги 
 • Корпоративне медичне страхування 
 • Корпоративний мобільний телефон (при робочій необхідності) 
 • Комфортні умови праці, неформальна відкрита корпоративна культура, дружній колектив 
 • Соціальний пакет, програми для інтеграції нових членів команди, регулярні корпоративні проекти в офісі та поза ним, здорова атмосфера в сучасному та затишному офісі 
 • Віддалений офіс після випробувального терміну 
 • Можливість розвитку кар'єри в Україні та за кордоном. 
 • Нетерпимість до корупції та хабарництва 

Якщо ви зацікавлені працювати в Білфінгер Тебодін Україна, надсилайте своє резюме на адресу Отправить резюме

Bilfinger Tebodin is one of the world's leading consultancy and engineering companies. As a member of Bilfinger Group, we are part of a strong global network of 30,000 people, offering expanded expertise in many areas. Integrated world-class consultancy and engineering solutions, combined with professional project- and construction management - wherever the client is located.

Our services in Central & Eastern Europe: Bilfinger Tebodin in Central & Eastern Europe covers all phases of a project lifecycle by its four cross-country Business Lines: Consultancy, Engineering, Process Engineering and Project Management Consultancy (PMC).

Our markets: We have a strong focus on Industrial, Food & Beverage, (Bio-) Pharma, Oil & Gas, Energy & Utilities, Property and Infrastructure markets, bringing together specialized knowledge and international expertise to offer our clients the best practice solutions.

Our locations and people: We have 12 office locations in Hungary, Serbia, Czech Republic, Poland, Romania, Ukraine and construction site teams all over the region. Bilfinger Tebodin in Central & Eastern Europe is one team of 550 fantastic colleagues, experts in their areas, ready to share knowledge and make ideas work. Our strength is a multi-discipline, dedicated, experienced team that is committed to ensure successful execution of the clients' needs.

Bilfinger Tebodin Ukraine CFI is looking for Lead Process Piping Engineer for any of our offices in Ukraine (Kyiv and Lviv).

What is the job?

Coordinating and managing mono- (or multi)disciplinary engineering work in accordance with laws and regulations, the requirements set out in the project plan or the assignment regarding the budget, planning, safety, and quality, client requirements, and the QOHSE guidelines, to realise a design for work in the next phase of the project.

We expect:

  • Higher Vocational Education/University in mechanical engineering or process engineering
  • 5  years of experience in industrial EPCM projects, particularly in a design phase, international experience is a plus
  • Advanced knowledge of discipline codes and standards – Ukrainian and international
  • Familiar with AutoCAD and 3D software design tools such as Plant 3D, AVEVA PDMS/E3D, Navisworks
  • Familiar with Microsoft Office.
  • Proficient with Caesar II pipe stress analysis as a bonus
  • Must have excellent communication skills and be capable of interacting with other engineering disciplines, project managers, and clients
  • Good writing, organization, and communication skills
  • Possess knowledge of mechanical engineering, piping system design and be familiar with applicable codes, standards, and acceptable industry practices
 • English — intermediate strong (reading, writing, speaking on technical topics should be free level).

Duties and responsibility:

 • Plan, organize, and coordinate piping team, design projects while engaged in the planning, design and construction phases of engineering projects.
 • Prepare and review of calculations, drawings, and specifications relating to pipe routing and layout, stress analyses
 • Review vendor documentation within the Piping discipline and from other disciplines for compliance with project requirements, and actively seek discrepancy resolution
 • Verification of client specifications and requirements.
 • Develop and review estimates and schedules, progress reports, including man-hours forecasts
 • Develop project scopes, assist in proposal writing, writing technical reports, performing engineering studies
 • Develop and review specifications, including design criteria
 • Analyze and make independent recommendations regarding solutions to problems with varying complexity in accordance with organization and/or project objectives and guidelines
 • Perform site visits for gathering essential initial data for new or renovation work. Prepare site visit reports, meetings with all stakeholders
 • The Lead Engineer has final responsibility for the quality of the work, mainly regarding piping discipline, and initiates, monitors, and supervises the implementation of quality procedures, in accordance with laws and regulations, customer requirements, and the project plan or the contract and the scope. This to meet all the quality standards and/or requirements the design must meet

 We offer:

 • Official employment and salary
 • Challenging and diversified projects in international developing company
 • Professional trainings
 • Corporate medical insurance
 • Corporate mobile phone (if necessary to work)
 • Comfortable working conditions, informal open corporate culture, friendly team
 • Social package, programs for integration of new team members, regular corporate projects inside and outside of the office, a healthy atmosphere in modern and cozy office
 • Remote office after trial period
 • Career development opportunities within Ukraine and international.
 • Zero-tolerance rejection of corruption and bribery

If you are interested to work at Bilfinger Tebodin Ukraine, please send your CV to marta.yunevych@bilfinger.com

Марта

Bilfinger Tebodin Ukraine — вакансия в Провідний інженер-проектувальник з технологічних трубопроводів / Lead Process Piping Engineer: фото 2

международная инжиниринговая компания

от 100 до 250  сотрудников

с 1997 года  на рынке

 • Офис в центреОфис в центре
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Регулярный пересмотр зарплатыРегулярный пересмотр зарплаты
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Компенсация спортзалаКомпенсация спортзала
Bilfinger Tebodin Ukraine — вакансия в Провідний інженер-проектувальник з технологічних трубопроводів / Lead Process Piping Engineer: фото 3
Bilfinger Tebodin Ukraine — вакансия в Провідний інженер-проектувальник з технологічних трубопроводів / Lead Process Piping Engineer: фото 4
Bilfinger Tebodin Ukraine — вакансия в Провідний інженер-проектувальник з технологічних трубопроводів / Lead Process Piping Engineer: фото 5

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: