Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Sigma Software — вакансия в Head of Internal Products Development
Вакансия закрыта

Head of Internal Products Development

Sigma Software
2 месяца назад
02 июля 2023
Львовул. вулиця Наукова, 7Д

Компанія Sigma Software шукає керівника відділу розробки внутрішніх продуктів з багатим досвідом управління портфелем програмних продуктів. Основна місія полягає в керуванні процесом розробки бізнес-рішень для внутрішніх продуктів компанії.

Другорядною, але обов’язковою місією є забезпечення задоволеності користувачів, високий рівень ініціативності та привабливості продукції для інших потенційних клієнтів за межами компанії.

Підтримувати зв’язок з усіма підрозділами компанії, сприяти стратегії глобалізації компанії, керувати основними проєктами з розробки програмного забезпечення, спрямованими на підвищення ефективності, швидкості та гнучкості — це все є важливими аспектами роботи на посаді керівника відділу розробки внутрішніх продуктів.

Керівник розробки внутрішніх продуктів буде тісно співпрацювати з керівником відділу інновацій для побудови стратегії розвитку внутрішньої автоматизації та забезпечуватиме ефективне прогнозування, визначення пріоритетів та виконання цілей і вимог щодо діджиталізації компанії. Ця посада передбачає повну інтеграцію внутрішніх цифрових ініціатив в рамках стратегічного планування, включаючи залучення керівництва, розподіл та використання ресурсів. Ця посада є стратегічною за суттю, і ми очікуємо, що наш кандидат аналізуватиме та впливатиме на середньо- та довгострокові бізнес-цілі.

Ти звітуватимеш Виконавчому віце-президенту з поставки (EVP of Delivery) і тісно співпрацюватимеш з відділами доставки для реалізації стратегії автоматизації.

Обов’язки:

Ця посада передбачає три основні напрямки роботи:

Загальне планування діджиталізації:

 • Шляхом тісної співпраці з відділами компанії, вміти обґрунтовувати та планувати основні проєкти, спрямовані на підвищення рентабельності інвестицій, ефективності та конкурентоспроможності компанії
 • У тісній співпраці з керівником відділу інновацій підтримувати стратегію розвитку внутрішньої автоматизації, забезпечуючи інноваційність та чіткість архітектури підприємства
 • Визначати напрямки розвитку автоматизації внутрішніх продуктів, ставити цілі, враховуючи відстеження прогресу та загальної ефективності, аналізувати результати, надавати висновки та визначати конкурентні переваги керівництву компанії
 • Підтримувати та спрямовувати побічні ефекти від внутрішньої автоматизації на комерційні продажі
 • Сприяти розвитку мережі компанії, спрямовану на використання продуктів внутрішньої автоматизації за межами організації та залучати додаткові кошти для подальшого розвитку продуктів

Виконання:

 • Очолювати та керувати менеджерами проєктів для підтримки повного життєвого циклу програмного забезпечення, а також сприяти створенню провідних у галузі, оптимізованих для пошукових систем, надійних та інноваційних програмних рішень, які відповідають поставленим цілям
 • Сприяти ухваленню технологічних та методологічних рішень у команді, включаючи стандартизацію системної архітектури, розробку багаторазової кодової бази, версій програмних інструментів, найкращих практик, контролю вихідного коду та процесів розгортання
 • Контролювати якість та технічний підхід команди, забезпечуючи його відповідність стратегії компанії, а також виконання проєктів вчасно та в рамках бюджету
 • Впроваджувати кадрову політику компанії та брати безпосередню участь у підборі персоналу для потреб компанії у співпраці з відділом кадрів та рекрутингу
 • Забезпечувати графік роботи персоналу, що включає робочі завдання/ротації, навчання співробітників, відпустки співробітників тощо
 • Управління портфелем продуктів, включаючи забезпечення прозорості щодо призначення продуктів для співробітників компанії

Робота з KPI:

 • Впроваджувати та підтримувати KPI продукту, щоб розуміти вплив на користувачів, їхній комфорт, мотивацію, ефективність
 • Відстежувати та вдосконалювати інженерні практики та управління продуктом
 • Відстежувати та забезпечувати досягнення очікуваного ефекту від основних проєктів, головним чином, впливаючи на швидкість, ефективність, економію коштів та імідж компанії

Вимоги:

 • Щонайменше 5 років досвіду роботи на посаді старшого менеджера проєктів, портфоліо-менеджера або на аналогічній посаді, з досвідом координації портфоліо та побудови високомасштабованих, розгорнутих рішень
 • Підтверджений досвід формування рішень від бачення до реалізації, а також прийняття рішень у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі на основі організаційних цілей та цінностей
 • Досвід роботи в управлінні командами (зокрема, командами менеджерів проєктів) та мотивації людей до дій для досягнення спільного бачення та мети, дотримуючись найвищих стандартів досконалості та точності в роботі
 • Здатність спрямовувати себе та інших чіткою комунікацією та відмінними організаторськими навичками для дотримання дедлайнів та управління кількома пріоритетами одночасно, в тому числі між командами в компанії, коли це необхідно
 • Знання та навички моделювання в галузі бізнес-архітектури та архітектури підприємства
 • Експертні знання з менеджменту проектів та програм, інструментів та методик
 • Досвід управління портфелями продуктів
 • Глибоке розуміння ключових архітектурних концепцій, таких як API, SOA, ETL тощо
 • Досвід документування поточного та майбутнього стану як на бізнес-мові, так і на мові програмної інженерії
 • Поглиблене розуміння корпоративного середовища та цілей
 • Досвід консультування ключових зацікавлених сторін на рівні вищого керівництва та ради директорів
 • Проактивний та високоорганізований, з сильними навичками тайм менеджменту та планування
 • Англійська мова на рівні Advanced або вільне володіння. Відмінні навички письмової, усної та міжособистісної комунікації
 • Досвід управління та менеджменту віддаленою робочою силою

Sigma Software is looking for a Head of Internal Products Development with strong experience in software projects portfolio control. The primary mission is to control the execution of business-decisive company internal products.

A secondary but mandatory mission is ensuring users satisfaction, a high level of innovation, and products’ attractiveness to other potential audiences outside the company.

Being in touch with all company functions, contributing to the implementation of the company’s globalization strategy, and running capital software development projects aimed at improving efficiency, speed, and flexibility are all important aspects of working as a Head of Internal Products Development. 

The Head of Internal Products Development will work closely with the Chief Innovation Officer to build the internal automation development strategy and ensure that the company’s digitalization purposes and requirements are effectively forecasted, prioritized, and met. The role ensures that internal digital initiatives are fully integrated into strategic planning, including leadership commitment, resource allocation, and execution. This position is strategic in nature, and you will be required to look at and influence medium to long-term business goals.  

You will report to the EVP of Delivery and work closely with delivery units to execute the automation strategy.

Responsibilities:

This role encompasses three main zones of focus:  

General digitalization planning: 

 • Thanks to close cooperation with company functions, be able to ground and plan capital projects aimed at better company’s ROI, effectiveness, and competitiveness 
 • In close cooperation with the Chief Innovation Officer, maintain internal automation development strategy, bringing innovation and clarity of the enterprise architecture 
 • Define directions of development for internal products automation, set up goals, including tracking progress and overall performance, analyze results, present findings, and competitive advantages to the company’s management 
 • Facilitate spin-offs of internal automation to commercial sales 
 • Facilitate the development of the company’s network aimed at using internal automation products outside the organization and raise additional funds for further product development

Execution: 

 • Lead and manage Project Managers to maintain the full software project lifecycle, and support the building of industry-leading, search engine-optimized, robust, and innovative software solutions that fit the purpose 
 • Facilitate the team’s technological and methodological decision-making, including standardization of system architecture, reusable code base development, software tools versions, best practices, source control, and deployment processes
 • Control the quality and technical approach of the team, ensuring it aligns with the company’s strategy and that projects are delivered on time and budget 
 • Implement the company’s HR policy and participate directly in the recruitment of personnel for your needs in cooperation with the Human Resource and Recruiting Department  
 • Provide staff scheduling including work assignments/rotations, employee training, employee vacations, etc. 
 • Manage products portfolio, including providing transparency of products purpose for the company’s employees 

Work with KPIs: 

 • Introduce and maintain product KPIs to understand the impact on users, their comfort, motivation, and effectiveness 
 • Track and improve engineering and product management practices 
 • Track and ensure the achievement of the expected effect of capital projects, mainly impact on speed, effectiveness, cost savings, and company image

Requirements:

 • At least 5 years of experience as a Senior Project Manager, Portfolio Manager, or similar, with expertise in coordinating portfolios and building highly scalable, extensible solutions 
 • Proven record of designing solutions from vision to execution, and making decisions in the short, medium, and long term based on organizational goals and values 
 • Experienced in leading teams (including teams of Project Managers) and moving people into action toward a common vision and goal, holding the highest standards of excellence and accuracy in work 
 • Able to lead yourself and others with clear communication and strong organizational skills to meet deadlines and manage multiple priorities at once including across teams in the company when necessary 
 • Good knowledge and modeling skills in Business and Enterprise Architecture domains 
 • Expert knowledge of Project and Program Management, tools and techniques 
 • Experience in managing portfolios of products 
 • Strong understanding of key architectural concepts such as API, SOA, ETL, etc. 
 • Advanced in documenting as-is and to-be pictures in both business and software engineering language  
 • Advanced understanding of the corporate environment and objectives 
 • Experience in advising key stakeholders at senior management and board level 
 • Proactive and highly organized with strong time management and planning skills 
 • Advanced or fluent English. Excellent written, verbal, and interpersonal communication skills 
 • Experience leading and managing a remote workforce
Sigma Software — вакансия в Head of Internal Products Development: фото 2

We are IT consulting and software product company.

больше 500  сотрудников

с 2002 года  на рынке

 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Компенсация спортзалаКомпенсация спортзала
 • Компенсация обученияКомпенсация обучения
 • Гибкий графикГибкий график

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: