Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Sigma Software — вакансия в Support and Maintenance Engineer with PowerShell expertise (Cloud Manager System)
Вакансия закрыта

Support and Maintenance Engineer with PowerShell expertise (Cloud Manager System)

Sigma Software
1 месяц назад
04 августа 2023
Львов

Ми запрошуємо інженера з досвідом роботи з PowerShell і Microsoft 365. Ми очікуємо від кандидата технічних і процесних рішень та впровадження найкращих практик. На нашому проєкті у тебе буде багато можливостей генерувати ідеї, обговорювати з Замовником плюси і мінуси рішень, визначати шляхи вирішення технічних проблем з подальшою їх реалізацією на практиці.

Якщо у тебе сильне аналітичне мислення, ти цікавишся PowerShell і хочеш взяти участь у відборі команди професіоналів, тоді ласкаво просимо до нашого проєкту!

КЛІЄНТ

Наш клієнт — компанія SkyKick, що базується в Сіетлі. Допомагаючи ІТ-провайдерам досягти успіху в хмарних рішеннях, SkyKick відіграє важливу роль у Microsoft Cosmos. Понад 20 000 IT-партнерів у понад 125 країнах покращують свої хмарні бізнеси за допомогою клієнта SkyKick.

ПРОЄКТ

Продукт називається Cloud Manager і призначений для полегшення та централізації керування різними хмарними підписками SaaS для малого та середнього бізнесу.

Основна мета проекту полягає в автоматизації типових ІТ-завдань, таких як підключення та відключення користувачів, скидання паролів і застосування політик безпеки, а також полегшення адміністрування Microsoft 365, Azure AD та багатьох інших програм SaaS, які використовуються клієнтами.

Sigma Software допомагає SkyKick у розробці інновацій. Однією з найважливіших частин, виконаних Sigma Software у рамках усього проекту, є розробка так званих конекторів — точок інтеграції до сторонніх додатків SaaS, таких як Microsoft 365, Dropbox, Slack, WebEx тощо.

Основна ідея нової підкоманди Cloud Manager під назвою «Контент-команда» полягає в тому, щоб мати більше «функцій з коробки» — широкий спектр готових скриптів PowerShell, які активно взаємодіють із конекторами, щоб вирішити багато різних, але типових сценаріїв. Основні дії полягають у створенні нових скриптів PowerShell, оновленні вже існуючих і підтримці їх в актуальному стані.

Рішення, розроблені цією командою, вирішуватимуть поширені ІТ-проблеми, з якими зустрічаються користувачі Cloud Manager, і надаватимуться методом відкритого коду, вимагаючи ретельного тестування та документації, що пояснить користувачам, як працює скрипт PowerShell.

ЗАДАЧІ

 • Створювати нові та оновлювати вже існуючі скрипти PowerShell
 • Підтримувати скрипти PowerShell в актуальному стані
 • Зрозуміти як оголошені або вже внесені зміни в екосистемі Microsoft 365 вплинуть на поточний продукт, і планувати/вносити відповідні зміни
 • Підтримувати корпоративні системи Microsoft 365, Active Directory, Exchange/EXO, безпеки, Microsoft Graph
 • Розробляти готові для клієнта командлети PowerShell у поєднанні з розлогими, зрозумілими для користувача визначеннями форм

ВИМОГИ

 • Поглиблений досвід роботи зі скриптами PowerShell
 • Досвід розробки, впровадження та підтримки корпоративного рівня Microsoft 365, Active Directory, Exchange/EXO, безпеки, Microsoft Graph, включаючи таке:
  • Впровадження схем групової політики
  • Довірчі відносини
  • Директорії LDAP
  • Конфігурація та керування локальної та гібридної інфраструктури синхронізації
  • Проектування та впровадження хмарної міграції
  • Знання Security Graph
 • Знання життєвого циклу розробки ПЗ та практики кодування, у тому числі досвід роботи зі репозиторіями коду та процесами DevOps
 • Рівень англійської мови на рівні вище середнього

Буде плюсом:

 • Розробка UI/UX (мінімум: HTML, форми)
 • Наявність сертифікацій Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) у двох (2) з таких напрямків: Серверна інфраструктура, продуктивність, комунікації та Хмарна платформа та інфраструктура

We welcome an Engineer with PowerShell and Microsoft 365 expertise. We expect technical- and process-wise ideas and best practices from our candidate. Our project is full of opportunities to brainstorm, you will be discussing with Customer pros and cons, define ways of resolving technical challenges with their following implementation in practice.

If you have a strong analytical mindset, you are passionate about PowerShell expertise, and would like to participate in the selection of the skillful team of professionals, then welcome to our project!

CUSTOMER

Our Customer is a Seattle-based company named SkyKick. Helping IT providers be more successful in the cloud, SkyKick plays an important role in the Microsoft cosmos. Over 20,000 IT partners in over 125 countries are accelerating their cloud businesses with our client SkyKick.

PROJECT

The product is called Cloud Manager and it is intended to facilitate and centralize management of different SaaS cloud subscriptions for small and medium-sized businesses.

The project’s main goal is to automate common IT tasks like on/offboarding users, password resets, and enforcing security policies as well as to facilitate the administration of Microsoft 365, Azure AD, and many other SaaS applications used by clients.

Sigma Software assists SkyKick in delivering their latest innovations. One of the most important parts done by Sigma Software in scope of the whole project is the development of so-called Connectors — integration points to 3rd party SaaS applications like Microsoft 365, Dropbox, Slack, WebEx, etc.

The main idea of the new Cloud Manager sub-team called «Content Team» is to have more «out-of-the-box functionality» — the wide range of predefined PowerShell scripts that are actively interacting with Connectors in order to tackle a lot of different, but typical scenarios. The main activities are to create the new PowerShell scripts, update the already existing ones, and keep them in up-to-date state.

Solutions developed by this team will address common IT challenges encountered by Cloud Manager users and will be delivered in an opensource-style method, requiring thorough testing and documentation that helps users explain how the PowerShell script works.

REQUIREMENTS

 • Advanced experience in PowerShell scripting
 • Experience in engineering, implementing, and supporting enterprise-level Microsoft 365, Active Directory, Exchange/EXO, security, Microsoft Graph including all the following:
  • Group policy design implementation
  • Trust relationships
  • LDAP directories
  • On-prem and hybrid sync infrastructure configuration and management
  • Cloud migration design, implementation
  • Security Graph
 • Knowledge of software development lifecycle and coding practices, including experience with code repositories & DevOps processes
 • At least Upper-Intermediate level of English

WILL BE A PLUS:

 • UI/UX development (minimum: HTML, Forms)
 • Certified as a Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) in two (2) of the following: Server Infrastructure, Productivity, Communications and Cloud Platform and Infrastructure

PERSONAL PROFILE

 • Good verbal and writing communication skills
 • Ability to learn quickly
 • Logical and critical thinking
 • Attentive to details
 • Taking responsibility for the actions done
 • Ability to work with routine tasks

RESPONSIBILITIES

 • Create new and update the already existing PowerShell scripts
 • Keep the PowerShell scripts in the up-to-date state
 • Understand how the changes announced or already done in Microsoft 365 Ecosystem will affect the current product and plan/make the corresponding changes
 • Support enterprise-level Microsoft 365, Active Directory, Exchange/EXO, security, Microsoft Graph
 • Develop client-ready PowerShell cmdlets coupled with rich, user-friendly form definitions
Sigma Software — вакансия в Support and Maintenance Engineer with PowerShell expertise (Cloud Manager System): фото 2

We are IT consulting and software product company.

больше 500  сотрудников

с 2002 года  на рынке

 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Компенсация спортзалаКомпенсация спортзала
 • Компенсация обученияКомпенсация обучения
 • Гибкий графикГибкий график

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: