Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Sigma Software — вакансия в Senior C/C++ Developer (IoT)
Вакансия закрыта

Senior C/C++ Developer (IoT)

Sigma Software
3 месяца назад
04 августа 2023
Киевул. вулиця Ярославська, 58.

Пристрої та машини стають розумнішими з кожним днем і знаходять свій шлях до всіх сфер життя та бізнесу будь-якого розміру.

Тебе цікавить розробка вбудованого програмного забезпечення, яке керує роботою таких пристроїв і машин?

Так? Тоді ласкаво просимо до команди!

Ми у пошуках C/C++ розробника, що хотів би працювати у сфері опалення, вентиляції та кондиціонування повітря і допомогти нам розробити кліматичні рішення в розумному домі.

ПРОЕКТ

Проект включає розробку кліматичних рішень для розумного дому для клієнта, який працює у сфері опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Разом із клієнтом ми пропонуємо інтелектуальні кліматичні рішення     для бездротового підключення та інтелектуального керування для будь-якого типу нерухомості, будь то багатоквартирний будинок, промислова будівля, готель чи заміський будинок, щоб допомогти зменшити споживання енергії для клієнтів нашого замовника і для суспільства в цілому.

ОБОВ'ЯЗКИ

 • Проєктувати окремі компоненти, модулі, класи, пристрої 
 • Писати код, налагоджувати, документувати та підтримувати частини програмного та апаратного забезпечення
 • Проводити різні види тестування
 • Брати участь у сесіях з оцінки та планування
 • Долучатись до розробки проєктно-технічної документації та документації користувача 
 • Допомагати інженерам-тестувальникам і персоналу служби підтримки з вирішенням технічних питань встановлення та експлуатації ПЗ
 • Брати участь у телеконференціях і особистих зустрічах із замовником і його партнерами
 • Дотримуватися найкращих інженерних практик, технічних стандартів і критеріїв якості, визначених проєктом
 • Звітувати про стан і прогрес відповідно до проєкту та вимог компанії
 • Виявляти поточні недоліки в процесі розробки, прийнятих процедурах та інженерних практиках, конфігураціях середовища тощо та пропонувати покращення
 • Передавати технічні проблеми архітектору, технічному керівнику команди (техліду) та менеджеру проєкту
 • Підвищувати свою кваліфікацію за фахом на різних навчальних курсах, семінарах та/або в інших освітніх організаціях

ВИМОГИ

 • Щонайменше 5 років досвіду із C та C++
 • Знання широко використовуваних платформ (ST, SiLabs, NXP, TI), інтерфейсів і протоколів (UART, I2C, SPI, ModBus, CAN, USB, Ethernet тощо)
 • Досвід налагодження та усунення несправностей в рішеннях для вбудованих систем. Це включає налагодження ПЗ на реальних пристроях і усунення проблем 
 • Знання бібліотек, які часто використовуються (HAL, файлова система (FatFS, LittleFS), мережа (lwIP або подібна))
 • Досвід із QML та Qt
 • Рівень англійської мови Intermediate


Devices and machines get smarter day by day and find their way to all spheres of life and businesses of any size.

Are you interested in developing embedded software, which controls the operation of such devices and machines?

Yes? Then welcome on board!

We are looking for a C/C++ Developer to work in the heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) domain and help us develop smart home climate solutions.

PROJECT

The project includes the development of smart home climate solutions for a client operating in the heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) domain. Together with the client, we bring smart climate solutions in terms of wireless connectivity and intelligent control for any type of property, whether it is an apartment block, an industrial building, a hotel, or a country house to help reduce energy consumption for our client’s customers and for society at large.

RESPONSIBILITIES

 • Design separate components, modules, classes, devices
 • Code, debug, document, and maintain portions of software and hardware
 • Perform different types of testing
 • Participate in estimation and planning sessions
 • Contribute to the development of technical project documentation and user documentation
 • Help test engineers and support personnel in solving technical issues of software installation and its operation
 • Participate in conference calls and face-to-face meetings with the customer and customer partners
 • Comply with the best engineering practices, technical standards, and quality criteria set forth on the project
 • Report status and progress according to the project and company demands
 • Spot current deficiencies in the development process, adopted procedures, and engineering practices, environment configurations, etc., and suggest improvements
 • Escalate technical issues to the Architect, Team Lead, and Project Manager
 • Improve your qualification within the areas of expertise at various training courses, seminars, and/or other educational organizations

REQUIREMENTS

 • At least 5 years of experience with C and C++
 • Knowledge of widely used platforms (ST, SiLabs, NXP, TI), interfaces and protocols (UART, I2C, SPI, ModBus, CAN, USB, Ethernet, etc.)
 • Experience in debugging and troubleshooting solutions for embedded systems. It should include software debugging on real devices and debugging issues
 • Knowledge of commonly used libraries (HALs, file system (FatFS, LittleFS), networking (lwIP or similar)
 • Experience with QML and Qt
 • At least Intermediate level of English
Sigma Software — вакансия в Senior C/C++ Developer (IoT): фото 2

We are IT consulting and software product company.

больше 500  сотрудников

с 2002 года  на рынке

 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Компенсация спортзалаКомпенсация спортзала
 • Компенсация обученияКомпенсация обучения
 • Гибкий графикГибкий график

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: