Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Старший менеджер Проєкту підтримки механізму з питань зниклих безвісти/Senior Project Manager for Missing Persons

Chemonics International inc. / PFRU
2 месяца назад
04 июля 2023
Киев

Загальна інформація:

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна, донорська програма, координатором якої є Міністерство закордонних справ, справ Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК), та яка реалізується у співпраці з Урядом України.

Метою ФПСУ є створення кращих умов для керування українською державою в партнерстві з громадянським суспільством і приватним сектором інклюзивним національним відновленням і відродженням у контексті російської агресії. Зокрема ФПСУ надає технічну допомогу та підтримку Українському національному центру розбудови миру/Національному інформаційному бюро (УНЦРМ/НІБ) у розбудові інституціонального, операційного та адміністративного потенціалу для виконання ними їхньої основної функції в якості основної урядової установи, відповідальної за збір, аналіз і обмін інформацією про справи Зниклих безвісти в Україні.

 Старший менеджер Проєкту підтримки механізму з питань зниклих безвісти відіграватиме ключову роль у визначенні, розробці та управлінні заходами, пов'язаними зі створенням Механізму з питань зниклих безвісти, а також із підвищенням спроможностей УНЦРМ/НІБ для перетворення на центральний репозиторій даних по всім категоріям зниклих безвісти, учасників бойових дій та цивільних осіб, а також громадян України, Російської Федерації та третіх країн.

Обов'язки:

 • надання підтримки та звітування керівнику проєкту з питань підготовки та розробки проєктів у рамках ФПСУ, в тому числі грантових заходів, у тісній координації з потенційними партнерами, зацікавленими сторонами в уряді та громадському суспільстві, а також та керівництвом ФПСУ.
 • розробка робочих планів із чіткими проміжними етапами та строками; забезпечення реалізації проєктів відповідно до плану робіт та бюджету.
 • підготовка, презентація, аналіз, оцінка концепцій, заявок та грантових угод/ документів щодо присудження договорів з метою забезпечення відповідності пріоритетам, цілям і завданням програми.
 • розробка попередніх варіантів обсягу робіт з чіткими проєктними результатами, в тому числі узгодження із загальною стратегією ФПСУ та Теорією змін.
 • керування виділеним портфелем проєктних заходів, координація внесків відповідних консультантів та партнерів
 • управління та надання інформації для оцінки потреб та аналіз прогалин з метою визначення пріоритетних потреб партнерів 
 • забезпечення інтеграції в заходи принципів гендерної рівності та соціальної інклюзії (GESI) у координації з керівником ФПСУ з питань GESI.
 • координація з командою досліджень. моніторингу, оцінки, навчання (RMEL) ФПСУ з метою узгодження проєктів із MEL-планом та забезпечення реалізації проєктів з урахуванням доказової бази.
 • використання інструментів управління коштами та трекери відслідковування статусу проєктів для відстеження та детального аналізу проєктних заходів, а також комунікація з керівництвом ФПСУ, персоналом із закупівель та фінансів для забезпечення відповідності внутрішнім процедурам та вимогам донорів; за підтримки проєктного спеціаліста.
 • комунікація з керівництвом Фонду з метою забезпечення фінансової життєздатності проєктів та дотримання термінів їхньої реалізації.
 • надання технічної та адміністративної підтримки та навчання партнерам, грантоотримувачам і місцевим адміністраціям (за потреби) під час розробки та реалізації проєктів.
 • співпраця з партнерами-виконавцями в питаннях визначення та управління ризиками, а також забезпечення реалізації проєктів у межах необхідних бюджетів, регулярне інформування керівника проєкту.
 • контроль та оцінка ходу реалізації проєкту в координації з командою моніторингу та оцінки ФПСУ та реципієнтами для забезпечення контролю якості та збирання даних для звітності за проєктом.
 • активна участь у технічних семінарах, презентаціях і зустрічах із зацікавленими сторонами на вимогу та запит з боку керівництва ФПСУ.
 • надання вихідної інформації для технічної звітності клієнтів стосовно портфеля проєктів, у тому числі підготовка зведених даних за проєктами та інформації для щомісячної звітності.
 • постійний аналіз динамічного українського контексту з метою формування основ для розробки та реалізації проєктів, обмін відповідними новинами з ширшим колом співробітників Фонду за потреби.
 • виконання/отримання додаткових адміністративних і технічних завдань та кінцевих результатів на вимогу керівника проєкту.

Необхідні навички та кваліфікація:

 • ступінь бакалавра в галузі захисту прав людини, права, міжнародних відносин, соціології та інших соціальних наук або суміжній галузі.
 • як мінімум п'ять років продемонстрованого досвіду в управлінні проєктами. Дуже бажано досвід у сфері захисту прав людини, механізму з питань зниклих безвісти, міжнародного гуманітарного права чи суміжних галузей.
 • знання правових, інституційних та соціальних питань, пов'язаних з проблемою зниклих безвісти в Україні.
 • розуміння динаміки війни в Україні та її впливу на питання прав людини. 
 • продемонстровані аналітичні здібності та навички написання звітів. 
 • підтверджений досвід роботи з державними структурами та громадянським суспільством, яким надається перевага.
 • бажано досвід роботи з проєктами, що фінансуються донорами або міжнародними організаціями.
 • розвинені навички ведення переговорів та фасилітації.
 • вільне володіння англійською та українською мовами (усно та письмово).

Тип посади: довгострокова.

Місце роботи: Київ (Україна)

Підпорядкування: Старший менеджер проєкту підпорядковуватиметься керівнику проєкту

Інструкції щодо подання резюме:

Подавайтеся за допомогою цього посилання до 20 липня 2023 р. Для позицій, де англійська мова є обов'язковою, бажано (але не обов'язково) надсилати резюме на англійській мові. Заявки розглядатимуться на постійній основі. Без запитань по телефону, будь ласка. Кімонікс зв’яжеться з фіналістами.

Для подання резюме просимо заповнити наступну форму:

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

Summary:   

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) is a multi-year, multi-donor funded programme managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and governed in collaboration with the Government of Ukraine.    

The PFRU’s aim is to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead on inclusive national recovery and revitalization in the context of Russia’s aggression. In particular, the PFRU provides technical assistance and support to the Ukrainian National Centre for Peacebuilding/National Information Bureau (UNCP\NIB) to build its institutional, operational and administrative capacity in order to deliver its main function as the primary governmental agency responsible for collecting, analysing, and sharing information on Missing Persons cases in Ukraine. 

The Senior Project Manager for Missing Persons will play a key role in identifying, designing and managing activities related to the establishment of the Missing Persons Mechanism as well as increasing UNCP/NIB capacities in becoming a central repository of data on all categories of Missing Persons, combatants and civilians, and citizens of Ukraine, the Russian Federation and third countries. 

Responsibilities: 

 • Supports and reports to the Project Director in the design and development of projects under the PFRU, including grant activities, working in close coordination with potential partners, government and civil society stakeholders and the PFRU Fund Management team.   
 • Develops work plans with clear milestones and timeframes; ensures projects are delivered in line with the work plan and budget. 
 • Prepares, presents, analyses and evaluates concept notes, applications, and grant agreement/award documents to ensure consistency with programme priorities, goals and objectives. 
 • Drafts scopes of work, with clear project deliverables, including alignment with overall PFRU strategy and Theory of Change. 
 • Manages the assigned activity portfolio, coordinating inputs from relevant consultants and partners 
 • Manages and provides input to needs assessments and gap analyses aimed at identifying priority partner needs  
 • Ensures activities incorporate gender equality and social inclusion (GESI) principles, in coordination with the PFRU GESI lead.   
 • Coordinates with PFRU research and monitoring, evaluation and learning (RMEL) team to align projects with MEL plan and ensure projects are informed by evidence. 
 • Uses the fund management tools and project trackers for tracking and detailing activities, and liaises with the Fund Management Team, procurement and finance staff to ensure compliance with internal processes and donor requirements; supported by the Project Officer. 
 • Communicates with Fund Management Team to ensure projects are financially viable and can be delivered in the required timeframes. 
 • Provides technical and administrative assistance and training to partners, grantees and local government administrations, where relevant during project design and implementation. 
 • Works with delivery partners to identify and manage risks and ensure projects are delivered within required budgets, regularly briefing the Project Director.  
 • Monitors and evaluates project progress, coordinating with the PFRU Monitoring & Evaluation team and funding recipients to provide quality assurance and input into project reporting. 
 • Contributes to technical workshops, presentations and stakeholder meetings, as required and requested by PFRU leadership. 
 • Provides inputs to client technical reporting relating to the project portfolio, including drafting project summaries and monthly report inputs. 
 • Analyses Ukraine’s rapidly changing context on an ongoing basis to inform project design and delivery, sharing relevant updates with the wider team where appropriate. 
 • Provides additional administrative and technical tasks and deliverables, as requested by Project Director. 

Required Skills and Qualifications: 

 • A bachelor’s degree in human rights, law, international relations, sociology and other social sciences or relevant discipline. 
 • At least five years of demonstrated experience in project management. Experience in human rights, missing persons mechanism, international humanitarian law or related areas highly desirable. 
 • Knowledge of legal, institutional and social issues related to the issue of the missing persons in Ukraine. 
 • Understanding of the war dynamics in Ukraine and its impact on human rights issues.  
 • Demonstrated analytical ability and report writing skills.  
 • Proven experience of working with government entities and civil society, preferred.  
 • Experience with donor funded projects or international organizations preferred.  
 • Advanced negotiation and facilitation skills. 
 • Fluency in English and Ukrainian (oral and written).  

Duration of Assignment: Long-term. 

Location of Assignment: Kyiv, Ukraine 

Reporting: Senior Project Manager will report to Project Director 

Application instructions: 

Apply using the following link by 20th July 2023. For roles requiring English language skills, English language CVs are preferred (but not required). Applications will be considered on a rolling basis. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists. 

To apply please fill out this form: 

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca  

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: