Поиск работы на robota.uaukraine

MHPSS Manager/Керівник напрямку психосоціальної допомоги

Medair Ukraine
6 дней назад
18 сентября 2023
Сумы
В офисе/на месте
Полная занятость
Компенсация путешествий
Медицинская страховка

Загальна мета: Працюючи як важливий член різноманітної команди, яка прагне служити найбільш уразливим верствам світу практичним і милосердним доглядом, менеджер MHPSS (Київ) підтримує, контролює та оцінює виконання призначеної психіатричної та психосоціальної підтримки (MHPSS ) проект(и), що виконується PSSO. Це передбачає ефективне управління та звітування про проекти відповідно до цілей, часових рамок і бюджету під безпосереднім керівництвом керівника проекту MHPSS (MHPSS PM). У тісній співпраці з PM MHPSS Менеджер (Київ) керуватиме та навчатиме місцевий персонал відповідати міжнародним стандартам якості надання психологічної та психосоціальної підтримки, заохочуватиме участь бенефіціарів, підтримуватиме зв’язок з іншими зацікавленими сторонами та прогнозуватиме, плануватиме та сприятиме звітуванню і написання пропозицій для інтегрованих компонентів MHPSS у загальне програмування з особливим акцентом на захист.
Огляд проекту: Метою Medair у польсько-українській кризі є надання швидкої екстреної допомоги українським біженцям, які втекли до Польщі за захистом і підтримкою, а також внутрішньо переміщеним особам та іншим особам, які постраждали від ескалації конфлікту в Україні, щоб охопити їх невідкладну допомогу. потребує здоров’я, житла та базової допомоги.

Основні обов'язки та відповідальність


 • Управління призначеним проектом (проектами) MHPSS у на півночі та сході для досягнення цілей проекту в межах бюджету та протягом відведеного періоду часу, негайно повідомляючи про операційні проблеми MHPSS PM (наприклад, очікуване недосягнення цілей; збільшення потреб бенефіціарів; прогнозоване перевищення або заниження витрати на бюджет проекту)
 • Забезпечення сильного керівництва призначеними проектами MHPSS, працюючи над забезпеченням як короткострокових, так і довгострокових позитивних наслідків і результатів для бенефіціарів, місцевих органів влади (де це можливо) і місцевого персоналу
 • Сприяти розробці та впровадженню відповідної та ефективної стратегії MHPSS, включаючи проактивне планування для відповідального виходу за консультації з головним спеціалістом MHPSS
 • Встановити чіткі цілі та показники діяльності MHPSS у співпраці з PM MHPSS
 • Постійно відстежувати та наглядати за діяльністю MHPSS, оцінюючи прогрес за результатами та впливами, використовуючи як кількісні, так і якісні дані, залучаючи команду MHPSS (PSSO, постачальників PFA та помічників) до аналізу та вживаючи відповідних заходів, якщо це необхідно, щоб забезпечити постійний прогрес і звітувати головному менеджеру MHPSS
 • Внесок в інтеграцію участі бенефіціарів та підзвітності в усіх аспектах проекту
 • Забезпечення точного та своєчасного звітування про всі дії MHPSS відповідно до Medair, донорів та інших застосовних часових рамок і форматів і повідомте про це головному спеціалісту MHPSS
 • Допомога в налагодженні зв’язків з національними органами влади, фахівцями з психічного здоров’я та громадськими організаціями (CBO).
 • Дотримання протоколів безпеки та забезпечення дотримання їх командою PSS.

Управління персоналом


 • Безпосереднє керівництво співробітниками PSS у рамках доручених проектів, включаючи повсякденне управління
 • Сприяти регулярним зустрічам для сприяння обміну інформацією між персоналом проекту, щоб переконатися, що всі співробітники обізнані про цілі проекту та поточні робочі плани, а також надати можливість для зворотного зв’язку
 • Забезпечення навчання та технічного нагляду за персоналом з метою розвитку відповідальності за діяльність MHPSS
 • Оцінити потреби в навчанні персоналу MHPSS і забезпечити разом з PM MHPSS проведення відповідного навчання

Фінансовий менеджмент


 • Під наглядом голови уряду MHPSS керувати бюджетами MHPSS для призначеного(их) проекту(ів) у Києві та забезпечувати, щоб усі витрати відповідали бюджету та відповідали стандартам Medair щодо фінансового управління, включаючи підзвітність та належне управління

Комунікація та координація


 • Розроблення і підтримка належних, регулярних, прозорих та допоміжних структур зв’язку з ширшою командою Medair та іншими відповідними зацікавленими сторонами (наприклад, бенефіціарами, лідерами громад, місцевими та національними урядовцями, агентствами ООН та іншими неурядовими організаціями) з метою забезпечення доброї співпраці і партнерства
 • Участь у засіданнях із питань захисту, TWG MHPSS і GBV, якщо це доцільно та за призначенням керівника проекту MHPSS, а також у внутрішніх тренінгах Medair та інших робочих групах чи зустрічах, якщо це необхідно, представляючи Medair і повідомляючи керівнику проекту MHPSS відповідні питання.

Логістика


 • За потреби підтримка зв’язку із логістами та фінансовим персоналом, щоб забезпечити належне придбання, транспортування, зберігання, управління та облік товарів. 

Управління якістю


 • Просування та використання робочих процедур Medair, забезпечуючи використання всіх стандартизованих форматів і дотримання вказівок.
 • Перевірка впровадження проектів MHPSS відповідно до пропозицій і вимог донорів, а також відповідно до стандартів Medair, донорів, країни та міжнародних стандартів, наприклад Sphere, CHS та IASC.


Кваліфікація / Досвід
Професійна кваліфікація

 • Обов’язково – ступінь психолога, психіатричного догляду, соціальної роботи або глобального психічного здоров’я
 • Бажано – навчання mhGAP-HIG, Self Help + (SH+), або Project Management + (PM+)

Досвід роботи

 • Обов’язково – досвід роботи за фахом від 2 років
 • Досвід керівної роботи не менше 1 року
 • Бажано - досвід роботи в гуманітарних умовах

Мови

 • Обов’язково - хороша англійська (усна та письмова)

IT


Обов’язково – робота з програмами Microsoft Office, зокрема Word, Excel, Outlook та PowerPoint.

Мотивація

 • Бажання вчитися
 • Бажання вдосконалюватись у напрямку психологічного здоров'я та захисту
 • Бажання працювати з ВПО
 • Самовмотивованість


Командоутворення

 • Обов’язково – командний гравець із хорошими навичками спілкування
 • Готовність підтримувати інших і розділяти навантаження
 • Здатність до мобілізації громади та розбудови потенціалу
 • Досвід навчання / наставництва / тренерства


Адаптивність

 • Обов’язково –  Здатність працювати під тиском і керувати рівнем особистого стресу
 • Креативний, відкритий, гнучкий, здатний самонавчатися
 • Здатний впоратися з основними умовами життя в полі
 • Бажано - Готовність до професійного та особистого розвитку

Технічна експертність

 • Обов’язково –  Вміння та бажання керувати реалізацією проекту
 • Хороші навички обліку, написання звітів та адміністрування
 • Здатність вирішувати проблеми
 • Досвід розробки, моніторингу реалізації та оцінки психосоціальних програм
 • Бажано - Досконалі навички планування, оцінки та аналітики 
 • Хороші навички написання звітів і пропозицій
 • Досвід керування проектом в гуманітарному секторі

Менеджмент і лідерство

 • Обов’язково –  Знання та досвід принципів (первинної) психіатричної допомоги та управління
 • Здатність чітко розставляти пріоритети та контролювати виконання кількох завдань
 • Здатність проявляти ініціативу в проектних рішеннях
 • Здатність забезпечити виконання процедур
 • Здатність поставити чіткі цілі перед персоналом і делегувати
 • Прагнення консультативного та орієнтованого на служіння лідерства
 • Бажано - добре розуміти гуманітарну роботу

Галузі знань

 • Психосоціальна підтримка, 
 • Психічне здоров'я, 
 • Захист, 
 • Управління, 
 • Здоров'я, 
 • Громадське здоров'я

ФІЛІЯ МЕДЕЙР В УКРАЇНІ прагне створити різноманітні та інклюзивні робочі місця та є роботодавцем, який передбачає рівні можливості працевлаштування. За більш детальною інформацією просимо зв'язатись із нами.  

Overall Purpose: Working as an important member of a diverse team who are committed to serve the world’s most vulnerable with practical and compassionate care, the MHPSS Manager (Kyiv) supports, monitors and evaluates the execution of the assigned mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) project(s) conducted by the PSSO’s. This involves effectively managing and reporting on the projects in line with the objectives, timeframe and budget under the direct supervision of the MHPSS Project Manager (MHPSS PM). In close cooperation with the MHPSS PM, the Manager (Kyiv) will be managing and training local staff to meet international quality standards in mental health and psychosocial support delivery, encouraging beneficiary participation, liaising with other stakeholders and anticipating, planning, and contributing to report and proposal writing for integrated MHPSS components in overall programming with a special focus on Protection.

Project Overview: Medair’s goal in the Poland/Ukraine crisis is to provide rapid emergency assistance to the Ukrainian refugees who fled to Poland for protection and support, and to the internally displaced and others affected by the escalation of conflict in Ukraine, to cover their immediate needs in health, shelter, and basic assistance. The locations the MHPSS Manager will cover include, but are not limited to: Kyiv, Chernihiv, Sumy, and Kharkiv (including frontline areas).

Major Duties and Responsibilities

 • Manage the assigned MHPSS project(s) in Kyiv in order to meet the project objectives within budget and within the allotted time frame, reporting promptly operational concerns to the MHPSS PM (e.g. projected failure to meet objectives; increased beneficiary needs; projected over or under spending on project budget)
 • Provide strong leadership of the assigned MHPSS projects, working to ensure both short and long-term positive impacts and outcomes for the beneficiaries, local authorities (where applicable) and local staff
 • Contribute to development and implementation of an appropriate and effective MHPSS strategy including proactive planning for responsible exit in consultation with MHPSS PM
 • Set clear objectives and indicators for MHPSS activities in collaboration with MHPSS PM
 • Continuously monitor and supervise MHPSS activities, evaluating progress through outputs and impacts using both quantitative and qualitative data involving the MHPSS team (PSSO’s, PFA providers and assistants) in analysis and taking appropriate action as needed to ensure continued progress and report to MHPSS PM
 • Provide input into the integration of beneficiary participation and accountability in all aspects of the project
 • Ensure accurate and timely reporting of all MHPSS activities according to Medair, donor and other applicable timeframes and formats and share this with the MHPSS PM
 • Assist in liaising with national authorities, mental health professionals, and community-based organizations (CBO). 
 • Follow security protocols and ensure they are followed by PSS staff.

Staff Management

 • Line-manage the PSS Officers within the assigned projects, including day-to-day management
 • Facilitate regular meetings to assist information sharing between project staff, to ensure all staff members are aware of project objectives and current work plans and to provide the opportunity for feedback
 • Provide coaching and technical supervision to staff in order to develop ownership for MHPSS activities
 • Assess the training needs of MHPSS staff and ensure together with the MHPSS PM that appropriate training is conducted

Financial Management

Under supervision of the MHPSS PM, manage the MHPSS budgets for the assigned project(s) in Kyiv and ensure all expenses are according to budget and meet the Medair standards with regard to financial management, including accountability and good governance

Communication and Coordination

 • Develop and maintain appropriate, regular, transparent, and supportive communication structures with the broader Medair team and other relevant stakeholders (e.g., beneficiaries, community leaders, local and national government officials, UN agencies and other NGOs), with the objective of ensuring good cooperation and partnerships
 • Participate in Protection, MHPSS TWG and GBV meetingsб etc. as appropriate and as assigned by the MHPSS PM, as well as in Medair internal trainings, and other working groups or meetings as required, representing Medair and feeding back to the MHPSS PM on relevant issues. 

Logistics

 • Liaise, as necessary, with the logistics and finance staff to ensure items are procured, transported, stored, managed and accounted for correctly. Escalate any problems to the MHPSS PM.

Quality Management

 • Promote and use the Medair operating procedures, ensuring that all standardised formats are used, and guidelines are followed.
 • Ensure MHPSS projects are implemented in line with donor proposals and requirements and in accordance with Medair, donor, country and international standards i.e. Sphere, CHS and IASC guidelines

Person Specification

Qualification / Experience 

Vocational qualification 

Essential - Degree in psychology, psychiatric nursing, social work, Public Health or Global Mental Health 

Desirable - Trained in in mhGAP-HIG, Self Help + (SH+), or Project Management + (PM+)

Work experience 

Essential  2 years post-qualification professional experience 

At least 1 year management experience

Desirable - Experience working in humanitarian emergency context 

Languages 

Essential - Good English (spoken and written) 

IT

Essential - Familiar with Microsoft Office programs, in particular Word, Excel, Outlook and PowerPoint.         

Competencies 

Motivation 

Essential - Desire to learn

Passionate about mental health and protection

Passionate about working with IDPs

Self-motivated

Team-building 

Essential - Team-player with good inter-personal skills 

Willingness to support others and to share workload

Aptitude for community mobilisation and capacity-building

Experience in training / mentoring / coaching staff

Adaptability

Essential - Capacity to work under pressure and manage personal stress levels

Creative, open-minded, flexible, self-learner

Able to cope with basic living conditions in the field 

Desirable - Willingness to be stretched professionally and personally

Technical expertise 

Essential

 • Ability and willingness to manage project implementation
 • Good numerical, report writing and administration skills
 • Problem solving ability
 • Experience in the design, monitoring of implementation and evaluation of psychosocial programmes

Desirable - Advanced planning, assessment and analytical skills 

Good report and proposal writing skills 

Experience managing a project in the humanitarian sector

Management and leadership

Essential 

 • Knowledge and experience of (primary) mental health care principles and management
 • Able to prioritize clearly and oversee multiple tasks
 • Able to take the initiative in project decisions
 • Able to enforce procedures
 • Able to set clear objectives for staff and to delegate
 • Committed to consultative and servant minded leadership

Desirable - Good understanding of humanitarian work 

Areas of expertise 

Psychosocial support, Mental health, Protection, Management, Health, Public health

Job Commitment

Planned start date:  July 2023

Duration of commitment: 12 months (with possible extension)

Yanina Ivanytska

Medair Ukraine Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Medair Ukraine: фото 2