Поиск работы на robota.uaukraine

Фізичний терапевт (Physiotherapist)

36 840 ₴   після оподаткування
Handicap International
5 дней назад
16 сентября 2023
Харьков
В офисе/на месте
Полная занятость

Фізичний терапевт (Physiotherapist)

КРАЇНА: Україна 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: Харків (Kharkiv)

ГОЛОВНА ЗАДАЧА 

Робити внесок у надання медичної та функціональної реабілітаційної допомоги пацієнтам.

ЗАДАЧІ/ОБОВ’ЯЗКИ

1. Експертиза

1.Надає технічну експертизу для свого проекту

 • Відповідає міжнародним технічним нормам і стандартам при здійсненні клінічної діяльності/у межах своєї/її сфери компетенції (ерготерапевт або фізіотерапевт, у громадському втручанні: підвищення обізнаності…)
 • Визначає необхідність адаптації проектної документації відповідно до міжнародних технічних норм і стандартів.
 • Визначає необхідність подальшого спостереження за допомогою реабілітації для бенефіціарів
 • Підвищує обізнаність членів мультидисциплінарних команд щодо реабілітаційних норм і стандартів
 • Коригує свою діяльність відповідно до рекомендацій аудиту

2 Сприяння професійному розвитку

 • Здійснює самооцінку своєї клінічної практики та визначає сильні сторони та сфери необхідного вдосконалення для професійного розвитку
 • Спільно зі своїм технічним уповноваженим визначає свій план професійного розвитку
 • Відвідує вибрані заходи (співтовариство практики, професійне навчання), запропоновані для підвищення кваліфікації та відповідно до плану професійного розвитку, розробленого технічним уповноваженням

2. Забезпечує проведення терапевтичних заходів.

1. Оцінює функціональні можливості та потреби в реабілітації бенефіціарів та осіб, які доглядають за ними

 • Визначає персоналізовані плани терапевтичних дій
 • Надає реабілітаційні послуги (терапевтична освіта та догляд, а також технічні допоміжні засоби) бенефіціарам та особам, які доглядають за ними
 • Адаптує плани лікування відповідно до прогресу та потреб бенефіціарів та осіб, які доглядають за ними.
 • Адаптує вправи та рекомендації, щоб забезпечити безперервність у домашньому середовищі. За потреби пропонує відповідні домашні адаптації.
 • Забезпечує надання турботи з повагою до людини (безпечне середовище, повага до правил безпеки, гідність, конфіденційність)
 • Інформує та навчає бенефіціарів та опікунів щодо процесу реабілітації, а також вправ та адаптацій, які будуть продовжені вдома
 • Забезпечує домогосподарствам і громадам відповідні повідомлення, пов’язані зі специфікою реабілітації
 • Оновлює файли бенефіціарів відповідно до проведених заходів та помічених змін у ситуації.
 • Постійно в курсі загальних умов та плану лікування бенефіціарів. Співпрацює з іншими соціальними, медичними та реабілітаційними спеціалістами, які беруть участь у плані лікування бенефіціара.

2. Сприяє життю команди та проекту

 • Визначає та повідомляє команді проекту будь-які ситуаційні зміни, які можуть вплинути на цільове населення або проект
 • Бере участь у якісному аналізі проекту, щоб адаптувати діяльність відповідно до потреб бенефіціарів та контексту.

3. Вплив:

 •    Сприяє репутації досвіду HI у реабілітації .


НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Кваліфікація 

 •  Диплом спеціаліста або магістра фізіотерапевт, ерготерапевт.

Досвід 

(вид і обсяг досвіду):

 •  Не менше 2 років клінічного досвіду
 •  Попередній досвід роботи в гуманітарних програмах (Бажаний)
 •  Попередній досвід роботи з HI (Бажаний).

Навички 

(знання, здібності, необхідні для посади, див. документ з переліком навичок):

 •  Клінічний менеджмент реабілітації бенефіціарів,
 •  Стандарти та керівництва для реабілітаційних професій/послуг у HI, Розвиток професійного потенціалу (навчання, підтримка, зміна поведінки) у реабілітації в гуманітарних умовах
 • Бути здатним допомагати членам команди складати плани та переглядати складені плани.

Особисті якості:

 •  Відмінні комунікативні навички та дипломатичність
 •  Вміння виконувати інструкції та бути членом команди
 •  Гнучкість
 •  Увага до деталей
 •  Хороші організаторські здібності
 •  Практичність, динамічність та орієнтованість на рішення
 •  Відкритий для культурних відмінностей
 • Хороша здатність протистояти тиску та справлятися зі стресом. 


УМОВИ РОБОТИ

Контракт: Трудовий договір (згідно законодавства України) Строковий

Тип зайнятості: Повна зайнятість

Переваги:

 • 30 календарних днів щорічної відпустки
 • 12 днів щорічної оплачуваної відпустки для гарного самопочуття (пропорційно відпрацьованому часу)
 • Медичне страхування для співробітників HI та одного члена сім'ї (додаток сплачує HI)
 • Індивідуальні психологічні консультації для співробітників HI
 • Релокаційний пакет може бути наданий для керівних посад і ключових посад, якщо це необхідно
 • Відповідні заходи підтримки для людини з обмеженими можливостями (за потреби)

Усі зацікавлені кандидати незалежно від віку, статі, раси, релігії, сексуальної орієнтації, здібностей або етнічної приналежності заохочуються подати заявку на вакансію.

Подаючи резюме, претендент надає згоду на обробку його персональних даних (відповідно до законодавства України).

МОЖЛИВОСТІ

HI є роботодавцем рівних можливостей. Ми цінуємо різноманітність і прагнемо створити інклюзивне середовище, засноване на взаємній повазі до всіх співробітників. Ми не дискримінуємо за віком, статтю, інвалідністю, релігією, етнічним походженням, кольором шкіри, расою, сімейним станом чи іншими захищеними ознаками.

Усім зацікавленим кандидатам, незалежно від віку, статі, інвалідності, релігії, етнічного походження, кольору шкіри, раси, сімейного стану чи інших ознак, заохочуємо подати заявку на вакансію.

Якщо ви маєте інвалідність і потребуєте будь-яких особливих заходів для допомоги під час співбесіди, будь ласка, повідомте нам необхідні деталі.

Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідність, Стать і вік», а також «Захист бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» HI.


Physiotherapist 

COUNTRY: Ukraine

REPORTS TO: Health Project Manager

LOCATION: Kharkiv

GENERAL MISSION

The clinician contributes to the delivery of physical and functional rehabilitation care to patients targeted by the HI intervention.

MISSIONS / RESPONSIBILITIES

Mission 1. Expertise:

 • Provides technical expertise for his/her project:
 • Complies with international technical norms and standards when implementing clinical activities/within his/her area of expertise (occupational therapist or physiotherapist, in community intervention: awareness-raising);
 • Identifies the need to adapt project documentation in accordance with international technical norms and standards;
 • Identifies the need of telerehabilitation follow-up for the beneficiaries;
 • Raises awareness of rehabilitation norms and standards among members of multidisciplinary teams;
 • Is responsible for the technical quality and relevance of the therapeutic activities carried out within his/her area of expertise;
 • Informs his/her technical authority about the identified technical needs;
 • Adjusts his/her activities according to audit recommendations;
 • Improves his/her technical capacity by building on lessons learned and good practices identified from the project;
 • Respects the codes of ethics related to his or her profession and organization.

2. Contributes to professional development:

 • Carries out self-assessment of his/her clinical practice and identifies strengths and areas of needed improvement towards professional development;
 • Identifies jointly with his/her technical authority his/her professional development plan;
 • Attends selected activities (community of practice, professional training) proposed for professional development and according to professional development plan designed with technical authority.

Mission 2. Implementation and monitoring:

 1. Ensures the implementation of therapeutic activities, in collaboration with the appropriate services and in accordance with international (or, if not national) procedures and standards:
 • Assesses the functional capacities and rehabilitation needs of beneficiaries and their caregivers; 
 • Defines personalized therapeutic action plans;
 • Provides rehabilitation services (therapeutic education and care, and technical aids) to beneficiaries and their caregivers;
 • Adapts treatment plans according to the progresses and needs of the beneficiaries and their caregivers;
 • Adapts exercises and recommendations to ensure continuity in the home environment. Proposes related home adaptations if needed. *
 • Ensures that care is provided with respect for the person (safe environment, respect for safety rules, dignity, confidentiality);
 • Informs and trains beneficiaries and caregivers on the rehabilitation process, and exercises and adaptations to be continued in the home;
 • Demonstrates awareness of relevant referral pathways. Identifies and reports referral needs;
 • Provides public health relevant messages to households and communities, linked to rehabilitation specificities;
 • Updates beneficiaries' files according to the activities carried out and observed changes in the situation;
 • Keeps updated on beneficiary overall conditions and treatment plan. Collaborates with the other social, health and rehabilitation professionals involved in the beneficiary treatment plan.

2. Contributes to team and project life:

 • Identifies and shares with the project team any situational changes that may have an impact on the target population and/or project;
 • Participates in the qualitative analysis of the project to adapt the activities according to the needs of the beneficiaries and the context.

Mission 3. Influence: 

 1. Contributes to the reputation of HI’s expertise in rehabilitation (national and international conferences).

PROFILE SOUGHT

Qualification(s):

 • Master (or state diploma) of physiotherapist or occupational therapist.

Experience 

(type and amount of experience):

 • At least 2 years of clinical experience in the country of origin.
 • Previous experience working in humanitarian programs
 • Previous experience with HI.

Skills

(knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

 • Clinical management of rehabilitation of beneficiaries;
 • Standards and Guides for Rehabilitation Professions/Services at HI;
 • Building professional capacities (training, support, change of conduct) in rehabilitation in humanitarian settings.
 • Being capable of helping team members to plan and review the drafted plans. 

Personal qualities:

 • Excellent communication skills and diplomacy;
 • Ability to follow instructions and to be a member of a team;
 • Flexibility;
 • Strong attention to details;
 • Good organizational skills;
 • Practical, dynamic and solution oriented;
 • Open to cultural differences.
 • Good capacity to withstand pressure and manage stress.


WORKING CONDITIONS:

Contract: Employment contract (according to Ukrainian legislation) Fixed-Term

Type of employment: Full-time

Benefits Package:

 • 30 calendar days for annual leaves 
 • 12 days of internal wellbeing paid leaves annually (pro-rata)
 • Medical Insurance for HI staff and one dependent (tax paid by HI)
 • Individual counselling sessions for HI staff
 • Relocation package might be granted for the managerial positions and key positions if needed 
 • Relevant supportive measures for person with disabilities (if needed)

All interested candidates irrespective of age, gender, race, religion, sexual orientation, abilities or ethnic affiliation are encouraged to apply for the vacancy.

By submitting the CV application, the applicant gives his/her consent to the processing of his/her personal data (in accordance with the legislation of Ukraine).

EQUAL OPPORTUNITY

HI is an equal opportunity employer. We value diversity and we are committed to creating an inclusive environment based on mutual respect for all employees. We do not discriminate on the basis of age, sex, disability status, religion, ethnic origin, colour, race, marital status, or other protected characteristics. 

All interested candidates irrespective of age, sex, disability status, religion, ethnic origin, colour, race, marital status, or other protected characteristics are encouraged to apply for the vacancy.

If you have a disability and require any special arrangements to assist you during the interview, please inform us with the necessary details.

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

Handicap International Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Handicap International: фото 2