Поиск работы на robota.uaukraine

Фахівець з фізичної реабілітації (Rehabilitation Technical officer)

62 260 ₴   після оподаткування
Handicap International
1 день назад
30 сентября 2023
Харьков
В офисе/на месте
Полная занятость

Фахівець з фізичної реабілітації (Rehabilitation Technical officer)

КРАЇНА: Україна 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: Харків

ГОЛОВНА ЗАДАЧА 

 Фахівець з фізичної реабілітації сприяє виконанню мандату та 10-річної стратегії Humanity & Inclusion у своїй країні. Він/вона сприяє реалізації проектів, надаючи технічну експертизу та забезпечуючи оптимізацію якості та впливу проекту(ів). Він/вона тісно співпрацює з технічною командою програми.

ЗАДАЧІ/ОБОВ’ЯЗКИ

Задача 1. Експертний досвід:

 1. Надає керівництво та технічну підтримку проектам відповідно до загальних технічних рамок і стандартів у межах свого галузевого периметру: 
 • Надає належне технічне керівництво та підтримку керівникам проєктів та/або спеціалістам;
 • Забезпечує, щоб діяльність проекту (проектів) виконувалася відповідно до внутрішніх стандартів якості та технічних стандартів і пропонує коригування або покращення, якщо необхідно;
 • Адаптує проектну документацію відповідно до світових технічних норм і стандартів;
 • Сприяє регулярному звітуванню про технічну діяльність на своєму периметрі (збір та аналіз зібраних технічних даних) спільно з командою проекту та командою спеціалістів з питань моніторингу, оцінки, обліку та досліджень;
 • За потреби забезпечує координацію та співпрацю з технічними партнерами проекту, уповноваженими спеціалістами або керівником проєкту.

2. Забезпечує технічне навчання на проектах:

 • Збирає елементи, необхідні для здійснення капіталізації або документування дослідження;
 • Сприяє технічному навчанню під відповідальністю спеціаліста або керівника проєкту на основі належної практики;
 • Сприяє розробці технічного завдання для оцінювання;
 • Впроваджує рекомендації щодо підвищення технічної якості проектів.

3. Сприяє професійному розвитку:

 • Сприяє здійсненню підбору персоналу;
 • Сприяє або проводить необхідне технічне навчання у своїй галузі;
 • Сприяє розробці плану підвищення кваліфікації для професіоналів у своїй галузі та може бути стороннім оцінювачем;
 • Може сприяти розвитку місцевого кадрового резерву в межах регіону, де зійснюється реабілітація (проводить технічні співбесіди з кандидатами та дає рекомендації, визначає потреби в навчанні).

Задача 2. Реалізація і моніторинг:

1. Забезпечує планування заходів та реалізацію встановлених планів заходів:

 • Забезпечує впровадження проекту у співпраці з відповідними службами та відповідно до загальних стандартів і процедур;
 • Сприяє угодам про партнерство з виконавцями та іншими потенційними партнерами;
 • Координує та співпрацює з відповідними внутрішніми службами, особливо зі службами забезпечення матеріально-технічними ресурсами.

2. Сприяє управлінню даними в рамках проекту:

 • Забезпечує наявність у проекті відповідних інструментів збору даних та керування ними відповідно до світових стандартів;
 • Гарантує, що дані, пов’язані з проектом, збираються та компілюються в базі даних проекту;
 • Допомагає здійснювати регулярні перевірки та будь-які необхідні виправлення в оперативній базі даних.

3. Домомагає складати звітність в рамках проекту:

 • Допомагає здійснювати моніторинг досягнутих результатів та показників відповідно до логічної структури.

Задача 3. Вплив:

 1. Сприяє впровадженню експертного досвіду HI: може представляти технічний досвід реабілітації в рамках HI у відповідних локальних мережах.
 2. Повідомляє про технічний аспект проекту партнерам, органам влади та зацікавленим сторонам, коли це необхідно. 

Задача 4. Стратегія та розвиток діяльності:

 1. Робить внесок у програму або операційну стратегію у країні (StratOp).
 2. Сприяє розробці нових проектних пропозицій для продовження або розширення проекту.
 3. Сприяє розробці нових пропозицій щодо нових можливостей.

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Кваліфікація 

 • Ступінь бакалавра (або   диплом державного зразка) фізіотерапевта або ерготерапевта.

Досвід 

(вид і обсяг досвіду):

 • Не менше 2 років клінічного досвіду в країні походження;- Попередній досвід роботи в гуманітарних програмах.
 • Попередній досвід роботи з HI.

Навички 

 • Професійні навички:
 • Клінічне ведення реабілітації бенефіціарів;
 • Стандарти та правила HI для професіоналів у галузі реабілатації/послуг; 
 • Розвиток професійного потенціалу (навчання, підтримка, зміна поведінки) у реабілітації в гуманітарних умовах.
 • Бути здатним допомагати членам команди складати плани та переглядати складені плани.

Особисті якості:

 • Відмінні комунікативні навички та дипломатичність;
 • Здатність виконувати інструкції та бути членом команди;
 •  Гнучкість;
 • Ретельна увага до деталей;
 • Хороші організаторські здібності;
 • Практичний, динамічний і орієнтований на прийняття рішень;
 • Відкритий до культурних відмінностей.
 • Хороша здатність протистояти тиску та справлятися зі стресом.


УМОВИ РОБОТИ

Контракт: Трудовий договір (згідно законодавства України) Строковий

Тип зайнятості: Повна зайнятість

Переваги:

 • 30 календарних днів щорічної відпустки
 • 12 днів щорічної оплачуваної відпустки для гарного самопочуття (пропорційно відпрацьованому часу)
 • Медичне страхування для співробітників HI та одного члена сім'ї (додаток сплачує HI)
 • Індивідуальні психологічні консультації для співробітників HI
 • Релокаційний пакет може бути наданий для керівних посад і ключових посад, якщо це необхідно
 • Відповідні заходи підтримки для людини з обмеженими можливостями (за потреби)

Усі зацікавлені кандидати незалежно від віку, статі, раси, релігії, сексуальної орієнтації, здібностей або етнічної приналежності заохочуються подати заявку на вакансію.

Подаючи резюме, претендент надає згоду на обробку його персональних даних (відповідно до законодавства України).

МОЖЛИВОСТІ

HI є роботодавцем рівних можливостей. Ми цінуємо різноманітність і прагнемо створити інклюзивне середовище, засноване на взаємній повазі до всіх співробітників. Ми не дискримінуємо за віком, статтю, інвалідністю, релігією, етнічним походженням, кольором шкіри, расою, сімейним станом чи іншими захищеними ознаками.

Усім зацікавленим кандидатам, незалежно від віку, статі, інвалідності, релігії, етнічного походження, кольору шкіри, раси, сімейного стану чи інших ознак, заохочуємо подати заявку на вакансію.

Якщо ви маєте інвалідність і потребуєте будь-яких особливих заходів для допомоги під час співбесіди, будь ласка, повідомте нам необхідні деталі.

Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідність, Стать і вік», а також «Захист бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» HI.


REHABILITATION  TECHNICAL OFFICER

COUNTRY: Ukraine

LOCATION: Kharkiv

GENERAL MISSION

The Technical Rehabilitation Officer contributes to the implementation of Humanity & Inclusion's mandate and 10-year strategy in his/her home country. He/she contributes to the implementation of projects by providing technical expertise and ensuring that the quality and impact of the project(s) concerned are optimized. He/she works closely with the program's technical team.

MISSIONS / RESPONSIBILITIES

Mission 1. Expertise:

1. Provides guidance and technical support to projects in accordance with the overall technical frameworks and standards within its sectoral perimeter: 

 • Provides appropriate technical guidance and support to project managers and/or specialists;
 • Ensures that the project(s) activities are implemented according to internal quality and technical standards and proposes adjustments or improvements if necessary;
 • Adapts project documentation as required in accordance with global technical norms and standards;
 • Contributes to the regular reporting of the technical activities of its perimeter (collection and analysis of the technical data collected) in conjunction with the project team and the MEAL team;
 • If relevant, ensures coordination and collaboration with the technical partners of the project as delegated by the specialist or the project leader.

2. Provides technical learning from projects:

 • Collects the elements necessary for capitalization or scientific documentation exercises;
 • Contributes to technical learning under the responsibility of the specialist or project manager, based on good practice;
 • Contributes to the terms of reference for evaluations;
 • Implements recommendations for improving the technical quality of projects.

3. Contributes to professional development:

 • Contributes to recruitment;
 • Contributes to or leads the necessary technical training in his or her field;
 • Contributes to the skills upgrading plan for professionals in their sector and may be a third-party assessor;
 • Can contribute to the development of a local talent pool within rehabilitation perimeter (conducts technical interviews of candidates and makes recommendations, identifies training needs).

Mission 2. Implementation and monitoring:

1. Ensures the planning of activities and established action plans:

 • Ensures project implementation, in collaboration with the relevant services and in line with general standards and procedures;
 • Contributes partnership agreements with implementing and other potential partners;
 • Coordinates and collaborates with relevant internal services, especially logistics and technical resources.

2. Contributes project data management:

 • Ensures that the appropriate data collection and management tools are in place on the project, in line with global standards;
 • Ensures that data related to the project is collected and compiled in the project database;
 • Contributes to regular verifications and any necessary corrections in the activity database.

3. Contributes to project reporting:

 • Contributes to the monitoring of the achievement of results and indicators, as per the logical framework.

Mission 3. Influence: 

 1. Contributes to the influence of HI's expertise: can represent HI's rehabilitation technical expertise in relevant local networks.
 2. Communicates on the technical aspect of the project to partners, authorities and stakeholders when relevant. 

Mission 4. Strategy & business development:

 1. Contributes to program or country operational strategy (StratOp).
 2. Contributes to new project proposals drafting for the continuity or expansion of the project. 
 3. Contributes to the drafting of new proposals for new opportunities.

PROFILE SOUGHT

Qualification(s):

 • Bachelor (or state diploma) of physiotherapist or occupational therapist.

Experience 

(type and amount of experience):

 • At least 2 years of clinical experience in the country of origin;
 • Previous experience working in humanitarian programs.
 • Previous experience with HI.

Skills

(knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

Professional skills: 

 • Clinical management of rehabilitation of beneficiaries; 
 • Standards and Guides for Rehabilitation Professions/Services at HI;
 • Building professional capacities (training, support, change of conduct) in rehabilitation in humanitarian settings.
 • Being capable of helping team members to plan and review the drafted plans.

Personal qualities:

 • Excellent communication skills and diplomacy;
 • Ability to follow instructions and to be a member of a team;
 • Flexibility;
 • Strong attention to details;
 • Good organizational skills;
 • Practical, dynamic and solution oriented;
 • Open to cultural differences.
 • Good capacity to withstand pressure and manage stress.


WORKING CONDITIONS:

Contract: Employment contract (according to Ukrainian legislation) Fixed-Term

Type of employment: Full-time

Benefits Package:

 • 30 calendar days for annual leaves 
 • 12 days of internal wellbeing paid leaves annually (pro-rata)
 • Medical Insurance for HI staff and one dependent (tax paid by HI)
 • Individual counselling sessions for HI staff
 • Relocation package might be granted for the managerial positions and key positions if needed 
 • Relevant supportive measures for person with disabilities (if needed)

All interested candidates irrespective of age, gender, race, religion, sexual orientation, abilities or ethnic affiliation are encouraged to apply for the vacancy.

By submitting the CV application, the applicant gives his/her consent to the processing of his/her personal data (in accordance with the legislation of Ukraine).

EQUAL OPPORTUNITY

HI is an equal opportunity employer. We value diversity and we are committed to creating an inclusive environment based on mutual respect for all employees. We do not discriminate on the basis of age, sex, disability status, religion, ethnic origin, colour, race, marital status, or other protected characteristics. 

All interested candidates irrespective of age, sex, disability status, religion, ethnic origin, colour, race, marital status, or other protected characteristics are encouraged to apply for the vacancy.

If you have a disability and require any special arrangements to assist you during the interview, please inform us with the necessary details.

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

Handicap International Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Handicap International: фото 2