Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Головний психолог (MHPSS TO)

51 880 ₴  
Handicap International
1 месяц назад
08 августа 2023
Харьков

Головний психолог (MHPSS TO)

КРАЇНА: Україна

ПІДЗВІТНІСТЬ: Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва (фізичного та пихологічного здоров’я)

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ: Харків (Kharkiv)

Компанія Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідність, Стать і вік», а також «Захист бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» компанії HI.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

Під керівництвом керівника проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва (фізичного та психологічного здоров’я), головний психолог відповідає за діяльність служби з питань фізичного та психічного здоров’я, що проводиться партнерськими організаціями. Він/вона повинні тримати в таємниці всі дані та повідомляти цю інформацію лише визначеним особам..

ЗАВДАННЯ / СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ

Завдання 1.  Технічна підтримка:

 1. Проводити оцінку технічного рівня та можливостей, пов’язаних з питаннями МЗПСП у сферах реабілітації, окремих заходах з питань МЗПСП та для визначення перспективних джерел прибутку.
 2. Співпрацювати з командами МЗПСП для виявлення їх найважливіших навчальних потреб та розробки планів професійного розвитку.
 3. Надавати технічну підтримку партнерським організаціям у вигляді навчальних сесій та розвивати інструменти дистанційного навчання.
 4. Проводити щотижневі клінічні обговорення з місцевими керівниками служб ПСП або надавати консультації безпосередньо чи дистанційно.
 5. Знаходити можливі рішення та технічні ресурси для роботи з проблемами, з якими стикаються команди під час своєї роботи.
 6. Проводити аналіз бенефіціарів та групувати файли і дані для розуміння потреб бенефіціарів і персоналу партнерів.
 7. Створювати технічні інструменти, плани групової та навчальної роботи з врахуванням даних, отриманих від партнерів.
 8. Організовувати та проводити тренінги.

Завдання 2. Підзвітність:

 1. Розробляти та оновлювати технічні інструменти згідно потреб. 
 2. Забезпечувати розуміння та використання інструментів і процесів МЗПСП.
 3. Щомісячно відстежувати звіти партнерів, відстежувати та оцінювати їх згідно роботи команд програм. 
 4. Допомагати проводити внутрішні та зовнішні моніторингові місії проектів або оцінку проектів.

Завдання 3. Розробка стратегії:

 1. Проектувати різні види діяльності з питань МЗПСП, створювати стратегії та організаційні структури разом із технічним відділом і програмами.
 2. Знаходити можливості для розширення різних видів діяльності служби МЗПСП згідно стратегій компанії НІ.
 3. Допомагати писати пропозиції та звіти, подаючи інформацію про потреби та внесок служби МЗПСП.
 4. Приймати участь у роботі тематичних міжсекторальних робочих груп місій на прохання керівника проекту або технічного координатора.
 5. Приймати участь у стратегічних заняттях з планування місій на прохання керівника проекту або технічного координатора.

Завдання 4. Капіталізація: 

 1. Подавати щомісячні звіти про роботу та специфічну інформацію керівнику проекту або технічному координатору.
 2. Приймати участь в процесі спостереження та оцінки даних.

Завдання 5. Презентація:

 1. На прохання керівника проекту або технічного координатора представляти компанію НІ за відповідних обставин, пов’язаних з діяльністю служби МЗПСП в проектах, перед акціонерами, місцевими, національними чи міжнародними партнерами.

БАЖАНІ АНКЕТНІ ДАНІ

Кваліфікація(-ї):

 • Диплом бакалавра та/або магістра у сфері психології

Досвід роботи: 

(тип і тривалість досвіду роботи)

 • Понад 2 роки досвіду роботи на посаді технічного спеціаліста з питань ментального здоров’я та психосоціальної підтримки
 • Попередній досвід роботи в гуманітарних програмах та на посаді виїзного психолога/працівника служб психосоціальної підтримки.
 • Попередній досвід роботи з компанією НІ.

Навички:

(знання, здібності необхідні для виконання обов’язків, посилання на документ, що підтверджує досвід роботи)

 • Практичні навички мобілізації громад, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань МЗПСП;
 • Досвід використання колективного підходу в роботі з громадами на основі організацій;
 • Чудові навички підготовки звітності (письмової та усної комунікації).;
 • Професійні навички керування/консультування осіб і команд.
 •  Високий рівень володіння офісними програмами: Word, Excel, Power Point.
 • Здатність допомагати членам команди складати та переглядати плани роботи.

Особисті якості:

 • Терплячість, гнучкість, дипломатичність;
 • Стресостійкість за надзвичайно важких умов;
 • Почуття гумору
 • Повага та просування індивідуальних і культурних відмінностей;
 • Навички спілкування, неупередженість, творчість, проактивність;
 • Хороші уміння вирішувати проблеми;
 • Уміння працювати над кількома завданнями та розставляти пріоритети.
 • Уміння ефективно використовувати ресурси.
 • Уміння працювати самостійно та брати ініціативу на себе.; 
 • Знання умов на місцях. 
 • Готовність працювати з найбільш вразливими групами населення.
 • Здатність працювати під тиском та керувати стресом.


MENTAL HEALTH AND PSYCHO-SOCIAL SUPPORT (MHPSS) TECHNICAL OFFICER 

COUNTRY: Ukraine

REPORTS TO: Health Project Manager

LOCATION: Kharkiv

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

GENERAL MISSION

Under the responsibility of the Health Project Manager, the Mental Health Psychosocial Support Technical Officer will be responsible for the MHPSS activities implemented by partners. He/She must keep all the data confidential, and share it only with the designated persons.

MISSIONS / RESPONSIBILITIES

Mission 1. Technical Support:

 1. Assesses the technical level and capacities related to MHPSS in Rehab, MHPSS Standalone (SA) or MHPSS in Livelihood.
 2. Works with the MHPSS teams to identify their key learning needs and designs a professional development plan.
 3. Provides technical support to partners through direct training sessions and by developing distance learning tools.
 4. Provides weekly clinical support discussions with local PSS supervisors or provides direct supervision, also remotely.
 5. Identifies possible solutions and technical resources to address the issues faced by the teams in the field.
 6. Analyzes beneficiary and group files and data to understand needs of the beneficiaries and partner staff.
 7. Designs technical tools, group and session plans with input from partners.
 8. Organizes and facilitates the trainings.

Mission 2. Reporting:

 1. Develops and updates of technical tools according to the needs. 
 2. Ensures the translation and implementation of all MHPSS tools and processes.
 3. Monthly follows up of partner reporting, monitoring and evaluation in coordination with program teams. 
 4. Contributes to any Internal and external project monitoring mission or project evaluation.

Mission 3. Strategy development:

 1. Designs the different MHPSS activities, strategy and operational framework in collaboration with Technical Unit and programs.
 2. Identifies possibilities to extend the different MHPSS activities within HI strategy.
 3. Contributes to proposal writing and reporting by inputs concerning the MHPSS needs and response;
 4. Participates into mission cross cutting thematic work groups as per PM or Technical Coordinator's request;
 5. Participates in strategic planning exercises of the mission as per PM or Technical Coordinator's request.

Mission 4. Capitalization:

 1. Provide monthly activity reports to the PM and Technical Coordinator, and specific information.
 2. Participate in the analysis of Monitoring and Evaluation data.

Mission 5. Representation:

 1. Upon request by the PM or the Technical Coordinator, represents Humanity & Inclusion on issues related to MHPSS in the projects areas with any relevant stakeholders, local, national and international partners.

PROFILE SOUGHT

Qualification(s):

 • Bachelor degree and/or master degree in psychology (clinical preferred).

Experience 

(type and amount of experience):

 • More than 2 years’ experience as a Mental Health Psychosocial Support Technical Officer;
 • Previous experience working in humanitarian programs and as field psychologist/PSS worker.
 • Previous experience with HI.

Skills

(knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

 • Proven ability to mobilise community networks, raise awareness on MHPSS;
 • Experience in participatory approach to work with community based organisations;
 • Excellent reporting skills (written and oral communication);
 • Strong people and team management/supervision skills;
 • Proficiency in office software: word, excel, power point.
 • Being capable of helping team members to plan and review the drafted plans.

Personal qualities:

 • Patience, flexibility and diplomacy;
 • Resistance to stress in a very difficult environment;
 • Sense of humour;
 • Respect and promote individual and cultural differences;
 • Communication skills, open-mindedness, creativity, pro-activity;
 • Good problem solving skills;
 • Ability to multi-task and prioritise;
 • Ensuring efficient use of resources;
 • Autonomous and initiative-taking; 
 • Good local roots; 
 • Commitment to the most vulnerable.
 • Good capacity to withstand pressure and manage stress.

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: