Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Заступник менеджера з логістики/ Deputy logistic manager

65 400 ₴   Gross salary: 1790 EUR
SOLIDARITES INTERNATIONAL
2 месяца назад
06 июля 2023
Львов

Міжнародна Солідарність (Solidarites International) - французька неурядова гуманітарна організація, яка надає допомогу населенню, постраждалому від конфліктів та насильства, епідемій, природних чи кліматичних катастроф та економічної кризи. Наші гуманітарні команди прагнуть допомагати людям, чиє життя, здоров’я та безпека знаходяться під загрозою, задовольняючи їхні основні потреби: їжа, вода, притулок та гігієна. З лютого 2022 року Міжнародна Солідарність розпочала підтримку населення України, яке постраждало від конфлікту, нав’язаного Російською Федерацією. Ми відкрили регіональні офіси у Львові, Дніпрі та Одесі, розширюючи підтримку по всій країні в місцях найбільшої потреби, безпосередньо або через місцевих партнерів. 

Заступник менеджера з логістики здійснюватиме логістичні операції, організовуватиме логістичну підтримку програм відповідно до процедур "Міжнародної Солідарності",  допомагатиме польовому координатору (керівнику) офісу у впровадженні правил безпеки. 

!!! В залежності від профілю та досвіду кандидата Solidarites International може запропонувати обраному заявнику посаду асистента з логістики.

До обов'язків входить:   

Управління постачанням:  аналіз умов / ситуації із закупівлями/здійснення закупівель та матеріалів згідно вимог; належне архівування даних та управління складами “Міжнародної Солідарності”

Управління автопарком: забезпечення наявності автомобілів для проведення заходів та їх належного обслуговування

Управління обладнанням/ІТ:  забезпечення належного використання всіх матеріалів  та збезпечення дотримання стандартів ІТ-безпеки; надання технічної підтримки команді 

Безпека:  участь у впровадженні та дотриманні заходів безпеки

 ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: 

 • Вища освіта (бажано в галузі логістики, закупівель або будь-якій іншій відповідній галузі)
 • Досвід роботи від  5 років в логістичному секторі 
 • Знання мов: англійська мова на рівні upper-intermediate або вище
 • Досвід роботи в міжнародних гуманітарних організаціях (буде перевагою)
 • Вільне володіння офісним пакетом Microsoft, MS Excel
 • Гнучкість, стресостійкість, організованість та педантичність

УМОВИ ПРАЦІ

 • Посада базується в м. Львів
 • Контракт: трудовий договір (згідно українського законодавства) 
 • Вид працевлаштування: повна зайнятість
 • Оплата: 1790EUR gross (виплачується в гривнях, згідно з  обмінним курсом Національного банку України (НБУ)).

Будь ласка, надішліть резюме і супровідний лист лише англійською мовою.

Кінцевий термін подання заявок: 22 червня 2023

Подальший контакт відбувається лише із кандидатами, які були відібрані за резюме та відповідають вимогам вакансії 

Solidarites International залишає за собою право продовжити кінцевий термін подачі заявки, якщо вважатиме за необхідне. 

Разом з нами Ви будете працювати в динамічному та інтерактивному робочому середовищі, а також станете частиною колективу з сильним командним духом 

__________________________________________________________________________________________________

Solidarites International (SI) is a French non-governmental organization that provides assistance to the population affected by conflicts and violence, epidemics, natural or climatic disasters and economic collapse. Our humanitarian teams strive to help people whose lives, health and safety are at risk by meeting their most basic needs: food, water, shelter and hygiene. Since February 2022, Solidarites International has started supporting the Ukrainian population affected by the conflict imposed by the Russian Federation. We have established regional offices in Lviv, Dnipro and Odesa, extending support throughout the country in the places of greatest need, directly or through local partners.

The Deputy Logistics Manager will implement logistics operations. He/she will organize logistic support for programs, in keeping with Solidarites International procedures. He/she will assist the base manager in the implementation of safety rules.

!!! Depending on the profile and experience of the applicant Solidarites International might offer a position of Logistics Assistant to the selected applicant instead.

Key responsibilities

Supply management: analysis of conditions / situation with purchases / execution of purchases and materials according to requirements; proper archiving of data and warehouse management of "Solidarites International "

Fleet management: ensuring the availability of vehicles for events and their proper maintenance 

Equipment/IT management: ensuring proper use of all materials and ensuring adherence to IT security standards; providing technical support to the team 

Security: participation in the implementation and compliance of security measures 

WHAT WE ARE LOOKING FOR: 

 • Higher education (preferably in the field of logistics, procurement or any other relevant field)
 • Work experience of 5 years or more in the logistics sector
 • Knowledge of languages: English at upper-intermediate level or higher
 • Work in the humanitarian sector is an advantage
 • Fluency in Microsoft office suite, MS Excel
 • Flexibility, stress resistance, organization and meticulousness

WORKING CONDITIONS

 • This position is based in Lviv
 • Contract: Employment contract (according to Ukrainian legislation) 
 • Type of employment: full-time
 • Payment:  1790 EURO gross (paid in UAH based on the National Bank of Ukraine exchange rate). 

Please, submit your CV with cover letter only in English.  

Application closing date:  June 22 th, 2023.

Solidarites International reserves the right to extend the application deadline if deemed necessary.

Further contact takes place only with candidates who have been selected based on their resumes and meet the requirements of the vacancy 

By working with Solidarites International, you will work in a dynamic and interactive work environment, you will also be part of a collective with a developed team spirit.


Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: