Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Заступник фінансового менеджера/Deputy finance manager

70 700 ₴   Gross salary: 1790 EUR
SOLIDARITES INTERNATIONAL
3 месяца назад
09 июня 2023
Львов

Міжнародна Солідарність (Solidarites International) - французька неурядова гуманітарна організація, яка надає допомогу населенню, постраждалому від конфліктів та насильства, епідемій, природних чи кліматичних катастроф та економічної кризи. Наші гуманітарні команди прагнуть допомагати людям, чиє життя, здоров’я та безпека знаходяться під загрозою, задовольняючи їхні основні потреби: їжа, вода, притулок та гігієна. З лютого 2022 року Міжнародна Солідарність розпочала підтримку населення України, яке постраждало від конфлікту, нав’язаного Російською Федерацією. Ми відкрили регіональні офіси у Львові, Дніпрі та Одесі, розширюючи підтримку по всій країні в місцях найбільшої потреби, безпосередньо або через місцевих партнерів. 

Під керівництвом адміністративного менеджера заступник фінансового менеджера бере участь у бухгалтерському та фінансовому управлінні офісу м.Львова, контролює бухгалтерські операції та управління готівкою та бере участь у циклі дотримання бюджету, здійсненні адміністративних та фінансових процедур.
До обов’язків входить:

Фінансово-бюджетне управління: фінансовий розподіл для його/її бази, оновлення та моніторинг бюджету спільно з логістичними та програмними командами, аналіз бюджетну споживання та прогресу діяльності

Ведення бухгалтерського обліку: контроль за дотриманням правил розрахунків готівкою та належним оформленням операцій, підготовка супровідних бухгалтерських документів, звірка рахунків-фактур, робота у ПЗ Saga, контроль ваучерів та інших резервних документів

Управління готівкою: забезпечення обміну між Координацією та Базою, прогнози грошових потоків, контроль та дотримання безпеки cash-boxes

Адміністративно-правовий супровід: дотримання фінансових правил і процедур, термінів та форматів звітності, належне оформлення та зберігання документів

Менеджмент: контроль та навчання членів команди, внутрішня звітність

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: 

 • Вища освіта в фінансах, економіці, управлінні бізнесом, державного управління, соціальних наук або інших відповідних галузей
 • Досвід роботи мінімум 2 роки досвіду роботи в сфері управління фінансами
 • Знання  англійської мови на рівні вище середнього (upper-intermediate)
 • Вільне володіння офісним пакетом Microsoft, MS Excel, Office 365
 • Володіння різноманітним програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку та управління фінансами. Знання SAGA є плюсом
 • Перевірений досвід управління великим бюджетом
 • Хороші організаторські та тайм-менеджмент навички
 • Робота у гуманітарній сфері є перевагою

УМОВИ ПРАЦІ

 • Посада базується в м. Львів
 • Контракт: трудовий договір (згідно українського законодавства) 
 • Вид працевлаштування: повна зайнятість
 • Оплата: 1790 EUR gross (виплачується в гривнях, згідно з  обмінним курсом Національного банку України (НБУ)).

Будь ласка, надішліть резюме і супровідний лист англійською мовою.

Кінцевий термін подання заявок: 2 червня 2023

Подальший контакт відбувається лише із кандидатами, які були відібрані за резюме та відповідають вимогам вакансії 

Solidarites International залишає за собою право продовжити кінцевий термін подачі заявки, якщо вважатиме за необхідне.

Разом з нами Ви будете працювати в динамічному та інтерактивному робочому середовищі, а також станете частиною колективу з сильним командним духом  

__________________________________________________________________________________________________

Solidarites International (SI) is a French non-governmental organization that provides assistance to the population affected by conflicts and violence, epidemics, natural or climatic disasters and economic collapse. Our humanitarian teams strive to help people whose lives, health and safety are at risk by meeting their most basic needs: food, water, shelter and hygiene. Since February 2022, Solidarites International has started supporting the Ukrainian population affected by the conflict imposed by the Russian Federation. We have established regional offices in Lviv, Dnipro and Odesa, extending support throughout the country in the places of greatest need, directly or through local partners.

Under the management of the Administrative Manager, the Deputy Finance Manager participates in the accounting and financial management of the Lviv office, supervises accounting operations and cash management and participates in the budget follow up cycle, implement the administrative and financial procedures.

Key responsibilities: 

Financial and budgetary management: financial allocation for his/her base, updating and monitoring the budget together with logistics and program teams, analyzing budget consumption and activity progress

Accounting management: control over compliance with the rules of cash settlements and proper registration of transactions, preparation of accompanying accounting documents, reconciliation of invoices, work in the Saga software, control of vouchers and other reserve documents

Treasury Management: ensuring exchange between the Coordination and the Base, forecasts of cash flows, control and compliance with the security of cash-boxes 

Administrative and legal supervision: compliance with financial rules and procedures, deadlines and reporting formats, proper preparation and storage of documents

Management: control and training of team members, internal reporting

WHAT WE ARE LOOKING FOR:

 • Master’s Degree in Financial/Business Management, Public Administration, Social Sciences or other relevant fields 
 • Minimum of 2 years of experience in finance management
 • English knowledge at least at upper-intermediate level
 • Microsoft Office proficient (Excel, Teams, Outlook) 
 • Proficient in various accounting and financial management software.  Knowledge of SAGA is a plus
 • Proven experience in managing a large budget
 • Good organizational and time management skills
 • Work in the humanitarian sector is an advantage 

WORKING CONDITIONS 

 • This position is based in Lviv
 • Contract: Employment contract (according to Ukrainian legislation) 
 • Type of employment: full-time
 • Payment:  1790 EURO gross (paid in UAH based on the National Bank of Ukraine exchange rate). 

Please, submit your CV with cover letter in English.  

Application closing date:  2d June , 2023.

Solidarites International reserves the right to extend the application deadline if deemed necessary.

Further contact takes place only with candidates who have been selected based on their resumes and meet the requirements of the vacancy 

By working with Solidarites International, you will work in a dynamic and interactive work environment, you will also be part of a collective with a developed team spirit.

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: